Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Samenwerking

Elke opdracht zal in goede samenwerking met de klant worden uitgevoerd om het project succesvol te laten verlopen. Wij gaan ervan uit dat de besluitvorming efficiënt verloopt.

Artikel 2 – Vertrouwelijkheid en privacy

Studio-3D behandelt alle door u ter beschikking gestelde informatie uiteraard strikt vertrouwelijk. Het volledige en actuele Privacy Statement van Studio-3D is te raadplegen via https://studio-3d.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 3 – Aanleveren materiaal

Benodigd materiaal (content, foto’s) dient zo volledig mogelijk en minimaal 2 weken voor oplevering digitaal aangeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Aanbieding (prijsopgave) en uurtarief

Een door Studio-3D gemaakte aanbieding is gebaseerd op de aangeleverde informatie, en gaat bij beperkte of onvolledig aangeleverde informatie uit van een naar alle redelijkheid te verwachten complexiteit. In het geval dat het project in later stadium complexer blijkt dan naar alle redelijkheid verwacht, waardoor niet voorziene werkzaamheden ontstaan, kan Studio-3D de opdrachtgever een aanbieding verstrekken voor aanvullende vergoedingen. Genoemde prijzen zijn altijd excl. BTW, tenzij anders aangegeven. De gestanddoeningstermijn van een aanbieding is 30 dagen. Eventuele aanvullende of toekomstige werkzaamheden niet vallend onder de opdracht zullen op gewerkte urenbasis worden verricht, tenzij anders overeengekomen.

Onderstaande uurtarieven zijn van toepassing:
Grafisch werk: € 75,-/uur excl. BTW
3D visualisatie / architectuur: € 100,-/uur excl. BTW

Artikel 5 –  Projectaanpak

Werkzaamheden kunnen aanvangen na schriftelijke opdrachtbevestiging. De hoogte van het honorarium is beschreven in de aanbieding. Als aanvullende werkzaamheden gewenst zijn, zal op verzoek een aanvullende aanbieding verstrekt worden.

Artikel 6 – Betaling

De gemaakte kosten worden na het leveren van het product of de dienst gefactureerd, volgens aanbieding. De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij een eerste opdracht van een nieuwe klant worden de kosten volgens aanbieding geheel vooraf gefactureerd, en dient deze factuur voldaan te zijn alvorens het leveren van het product of de dienst.

Artikel 7 – Eindproduct

Tekeningen (2D of 3D) die wij maken en leveren dienen nog bouwtechnisch uitgewerkt te worden (bijv. door een architektenbureau of bouwtechnisch tekenbureau). De bouwtechnische uitwerking en uitvoering dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en andere regelgeving die van toepassing is. Aan door Studio-3D gerealiseerde impressies of tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Studio-3D geeft u altijd de mogelijkheid om gewenste aanpassingen kenbaar te maken. U bent als opdrachtgever dan ook verantwoordelijk voor de
inhoudelijke juistheid van het door Studio-3D geleverde product. Aan teksten, foto’s of andere inhoud op door Studio-3D gerealiseerde websites kunnen geen rechten ontleend worden

Artikel 8 – Hosting

Studio-3D verzorgt Hosting voor websites. Een Hosting pakket wordt aangeschaft voor een periode van één jaar, en gefactureerd aan het begin van dat jaar. Een Hosting pakket wordt telkens aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Een Hosting pakket wordt niet verlengd als dit schriftelijk wordt opgezegd, minimaal één maand voor het einde van de contractperiode.

Artikel 9 – Joomla en WordPress onderhoud

Studio-3D verzorgt Joomla en WordPress onderhoud voor websites. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt aangeschaft voor een periode van één jaar en gefactureerd aan het begin van dat jaar. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt telkens aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt niet verlengd als dit schriftelijk wordt opgezegd, minimaal één maand voor het einde van de contractperiode.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Studio-3D streeft naar een zo goed mogelijke service indien u van een product of dienst af wilt zien. Heeft u recent een dienst bij ons afgenomen en wilt u er toch van afzien? Neem dan contact met ons op via . Bij het annuleren van een product of dienst binnen de termijn van 14 dagen en na contact via brengen wij geen kosten in rekening. Herroeping van producten of diensten op grafisch of architectuur gebied (ontwerp, Artist impressions, 3D animaties, drukwerk en websites) is niet mogelijk.

Artikel 11 – Naamsvermelding

Graag vermelden wij uw naam als opdrachtgever, vermelden wij uw website, en plaatsen wij een of meerdere afbeeldingen van uw project op onze website en in ons portfolio.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Studio-3D behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio-3D heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Indien Studio-3D aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio-3D beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Studio-3D is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Studio-3D is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor zij verzekerd is.

Studio-3D is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Studio-3D nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Studio-3D.

De beperking van de aansprakelijkheid van Studio-3D is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

Indien Studio-3D de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van klant is klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

Klant vrijwaart Studio-3D voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio-3D toerekenbaar is. Indien Studio-3D uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Studio-3D zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Studio-3D, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Studio-3D en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van klant.

Artikel 14 – Wijzigingsbeding

Studio-3D is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (studio-3d.nl en artistimpressions.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Studio-3D
Claes de Jongestraat 24
2957AE Nieuw-Lekkerland

KvK-nummer: 51137518

studio-3d.nl en artistimpressions.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar .  Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Cookieverklaring

Hollandse gastvrijheid is een koekje bij de koffie of thee. Digitale gastvrijheid is een cookie bij een websitebezoek. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe u cookies kunt verwijderen.

Onze gegevens

Studio-3D
Claes de Jongestraat 24
2957AE Nieuw-Lekkerland

KvK-nummer: 51137518

studio-3d.nl en artistimpressions.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Overzicht cookies:

Functionele cookies

Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen.

Tracking cookies

Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe u onze website gebruikt, hoe u ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten.  Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kunt u vinden op de website van de betreffende partij.

U kunt cookies ook verwijderen

Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.

Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.

Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.

Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.

Mozilla Firefox: Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

 

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website 3Dimpressies.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Studio-3D uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Studio-3D onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Studio-3D niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Studio-3D wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Studio-3D op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Studio-3D.

Wijzigingen

Alle informatie die Studio-3D op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Studio-3D raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.