Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Samenwerking

Elke opdracht zal in goede samenwerking met de klant worden uitgevoerd om het project succesvol te laten verlopen. Wij gaan ervan uit dat de besluitvorming efficiënt verloopt.

Artikel 2 – Vertrouwelijkheid en privacy

Studio-3D behandelt alle door u ter beschikking gestelde informatie uiteraard strikt vertrouwelijk. Het volledige en actuele Privacy Statement van Studio-3D is te raadplegen via https://studio-3d.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 3 – Aanleveren materiaal

Benodigd materiaal (content, foto’s) dient zo volledig mogelijk en minimaal 2 weken voor oplevering digitaal aangeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Aanbieding (prijsopgave) en uurtarief

Een door Studio-3D gemaakte aanbieding is gebaseerd op de aangeleverde informatie, en gaat bij beperkte of onvolledig aangeleverde informatie uit van een naar alle redelijkheid te verwachten complexiteit. In het geval dat het project in later stadium complexer blijkt dan naar alle redelijkheid verwacht, waardoor niet voorziene werkzaamheden ontstaan, kan Studio-3D de opdrachtgever een aanbieding verstrekken voor aanvullende vergoedingen. Genoemde prijzen zijn altijd excl. BTW, tenzij anders aangegeven. De gestanddoeningstermijn van een aanbieding is 30 dagen. Eventuele aanvullende of toekomstige werkzaamheden niet vallend onder de opdracht zullen op gewerkte urenbasis worden verricht, tenzij anders overeengekomen.

Onderstaande uurtarieven zijn van toepassing:
Grafisch werk: € 65,-/uur excl. BTW
3D visualisatie / architectuur: € 85,-/uur excl. BTW

Artikel 5 –  Projectaanpak

Werkzaamheden kunnen aanvangen na schriftelijke opdrachtbevestiging. De hoogte van het honorarium is beschreven in de aanbieding. Als aanvullende werkzaamheden gewenst zijn, zal op verzoek een aanvullende aanbieding verstrekt worden.

Artikel 6 – Betaling

De gemaakte kosten worden na het leveren van het product of de dienst gefactureerd, volgens aanbieding. De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij een eerste opdracht van een nieuwe klant worden de kosten volgens aanbieding geheel vooraf gefactureerd, en dient deze factuur voldaan te zijn alvorens het leveren van het product of de dienst.

Artikel 7 – Eindproduct

Aan teksten, foto’s of andere inhoud op door Studio-3D gerealiseerde websites kunnen geen rechten ontleend worden. Ook aan door Studio-3D gerealiseerde impressies kunnen geen rechten ontleend worden. Studio-3D geeft u altijd de mogelijkheid om gewenste aanpassingen kenbaar te maken. U bent als opdrachtgever dan ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van het door Studio-3D geleverde eindproduct.

Artikel 8 – Hosting

Studio-3D verzorgt Hosting voor websites. Een Hosting pakket wordt aangeschaft voor een periode van één jaar, en gefactureerd aan het begin van dat jaar. Een Hosting pakket wordt telkens aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Een Hosting pakket wordt niet verlengd als dit schriftelijk wordt opgezegd, minimaal één maand voor het einde van de contractperiode.

Artikel 9 – Joomla en WordPress onderhoud

Studio-3D verzorgt Joomla en WordPress onderhoud voor websites. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt aangeschaft voor een periode van één jaar en gefactureerd aan het begin van dat jaar. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt telkens aan het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd voor nog een jaar. Een Joomla onderhoudspakket of WordPress onderhoudspakket wordt niet verlengd als dit schriftelijk wordt opgezegd, minimaal één maand voor het einde van de contractperiode.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Studio-3D streeft naar een zo goed mogelijke service indien u van een product of dienst af wilt zien. Heeft u recent een dienst bij ons afgenomen en wilt u er toch van afzien? Neem dan contact met ons op via info@studio-3d.nl. Bij het annuleren van een product of dienst binnen de termijn van 14 dagen en na contact via info@studio-3d.nl brengen wij geen kosten in rekening. Herroeping van producten of diensten op grafisch of architectuur gebied (ontwerp, Artist impressions, 3D animaties, drukwerk en websites) is niet mogelijk.

Artikel 11 – Naamsvermelding

Graag vermelden wij uw naam als opdrachtgever, vermelden wij uw website, en plaatsen wij een of meerdere afbeeldingen van uw project op onze website en in ons portfolio.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Studio-3D behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio-3D heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Indien Studio-3D aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio-3D beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Studio-3D is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Studio-3D is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor zij verzekerd is.

Studio-3D is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Studio-3D nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Studio-3D.

De beperking van de aansprakelijkheid van Studio-3D is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

Indien Studio-3D de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van klant is klant aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

Klant vrijwaart Studio-3D voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio-3D toerekenbaar is. Indien Studio-3D uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Studio-3D zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Studio-3D, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Studio-3D en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van klant.

Artikel 14 – Wijzigingsbeding

Studio-3D is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.